تابلو نقاشی رستم و سهراب و نوش‌داروی پس از مرگ سهراب

صحنه‌ی مرگ #سهراب و آه و فغان پدرش #رستم دستان و #نوش‌دارو یی که پس از مرگ سهراب رسید..چو بگشاد خفتان و آن مهره دید
همه جامه بر خویشتن بردرید

همی گفت کای کشته بر دست من
دلیر و ستوده به هر انجمن

همی ریخت خون و همی کند موی
سرش پر ز خاک و پر از آب روی

/ 1 نظر / 496 بازدید