شعر "ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم" اخوان ثالث

شعر روز: شعر پُرآوازه‌ی  «ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم» از اخوان ثالث


ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم(*)تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا(*)تو را دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران(*)تو را ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زاد بوم بزرگان(*)بزرگ آفرین نامور دوست دارم
هنروار اندیشه ات رخشد و من(*)هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم
اگر قول افسانه، یا متن تاریخ(*)وگر نقد و نقل سیر دوست دارم
اگر خامه تیشه است و خط نقر در سنگ(*)بر اوراق کوه و کمر دوست دارم
وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب(*)نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم
گمانهای تو چون یقین می ستایم(*)عیانهای تو چون خبر دوست دارم
به جان، پاک پیغمبر باستانت(*)که پیری است روشن نگر دوست دارم
سه نیکش بهین رهنمای جهان ست(*)مفیدی چنین مختصر دوست دارم
همه کشتزارانت، از دیم و فاراب(*)همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم
کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل(*)همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم
شهیدان جانباز و فرزانه ات را(*)که بودند فخر بشر دوست دارم
به لطف نسیم سحر روحشان را(*)چنانچون ز آهن جگر دوست دارم
هم افکار پرشورشان را که اعصار(*)از آن گشته زیر و زبر دوست دارم
هم آثارشان را، چه پند و چه پیغام(*)و گر چند سطری خبر دوست دارم
من آن جاودان یاد مردان که بودند(*)به هر قرن چندین نفر دوست دارم
همه شاعران تو وآثارشان را(*)به پاکی نسیم سحر دوست دارم
ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت(*)در آفاق فخر و ظفر دوست دارم
ز خیام، خشم و خروشی که جاوید(*)کند در دل و جان اثر دوست دارم
ز عطار، آن سوز و سودای پر درد(*)که انگیزد از جان شرر دوست دارم
وز آن شیفته شمس، شور و شراری(*)که جان را کند شعله ور دوست دارم
ز سعدی و از حافظ و از نظامی(*)همه شور و شعر و سمر دوست دارم
خوشا رشت و گرگان و مازندرانت(*)که شان همچو بحر خزر دوست دارم
خوشا حوزه شرب کارون و اهواز(*)که شیرین ترینش از شکر دوست دارم
فری آذرآبادگان بزرگت(*)من آن پیشگام خطر دوست دارم
صفاهان نصف جهان تو را من(*)فزونتر ز نصف دگر دوست دارم
خوشا خطه نخبه زای خراسان(*)ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم
زهی شهر شیراز جنت طرازت(*)من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم
بر و بوم کرد و بلوچ تو را چون(*)درخت نجابت ثمر دوست دارم
خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت(*)که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم
من افغان همریشه مان را که باغی ست(*)به چنگ بتر از تتر دوست دارم
کهن سُغد و خوارزم را با کویرش(*)که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم
عراق و خلیج تو را چون ورازورد(*)که دیوار چین راست در، دوست دارم
هم ارّان و قفقاز دیرینه مان را(*)چو پوری سرای پدر دوست دارم
چو دیروز افسانه، فردای رویات(*)به جان این یک و آن دگر دوست دارم
هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان(*)برویاندم بال و پر، دوست دارم
هم آفاق رویایی ات را که جاوید(*)در آفاق رویا سفر دوست دارم
چو رویا و افسانه، دیروز و فردات(*)به جای خود این هر دو سر دوست دارم
تو در اوج بودی، به معنا و صورت(*)من آن اوج قدر و خطر دوست دارم
دگر باره برشو به اوج معانی(*)که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم
نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را(*)برای تو، ای بوم و بر دوست دارم
جهان تا جهان است، پیروز باشی(*)برومند و بیدار و بهروز باشی

عکس مهدی اخوان ثالث

/ 0 نظر / 41 بازدید