جشن نوروز یادگار جمشید فرمان‌روای آریایی‌ها

  در شاهنامه و در ریختار استوره‌ای، جشن باستانی و ایرانی نوروز به زمانی بازمی‌گردد که جمشیدشاه توانست برای انسان امکانات و ابزارهای رفاهی را گرد بیاورد و همگی نیروهای جهان هستی را به‌کار گیرد و جانوران را اهلی کند و...

  سرانجام جمشید تختی ساخت بی‌مانند که دیوان و پریانی که به فرمان او درآمده بودند آن را به پرواز درمی‌آوردند. نام تخت جمشید از همین تخت بی‌مانند به یادگار مانده. و در پایان جمشید تاج شاهی بر سر نهاد و به فراخور آن جشن نوروز پدید آمد. برای همین است که نوروز را نوروز جمشیدی می‌خوانند.

  در شاهنامه‌ی فردوسی داستان چنین بازگویی شده است:

همه کردنیها چو آمد به جای   ز جای مهی برتر آورد پای به فر کیانی یکی تخت ساخت   چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت که چون خواستی دیو برداشتی   ز هامون به گردون برافراشتی چو خورشید تابان میان هوا   نشسته برو شاه فرمانروا جهان انجمن شد بر آن تخت او   شگفتی فرومانده از بخت او به جمشید بر گوهر افشاندند   مران روز را روز نو خواندند

/ 0 نظر / 97 بازدید