پیوند و جایگاه مادها و پارسیان و سکاها در زمان هخامنشیان

   برابری و نزدیکی اقوام آریایی (آذری، کُرد، پارسی‌زبان، لُر، تالشی، بلوچ، تاجیک و...) در زمان ایران هخامنشی، از این فرتور (عکس)ها از سنگ‌نگاره‌های پارسه (تخت جمشید) آشکار است.


 محمدرضا محسنی در کتاب "پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان" دربخش "پیوند پارس‌ها مادها" چنین نوشته:

* کورش بزرگ پس از هم‌کاری با یک بخش بزرگ از مهتران و بزرگان و پیروزی بر آستیاگ -پدربزرگش- اعلام بخشش همگانی کرد.

**بسیاری از صاحب منصبان عالی در آغاز دوران هخامنشی، از مادها بودند. برای نمونه "هارپاگ" که توانست یونیه را برای ایران فتح کند. همچنین مغان که کاهنان ماد بودند جایگاه خود را نگاه داشتند

*** کورش به احتمال فراوان در ماد بزرگ شده بود. کورش از یک سو (مادری) ماد و از سوی دیگر (پدری) پارسی بود.

****هخامنشیان میراث‌دار هم‌تباران خود یعنی مادها بودند. همه‌ی سازمان‌ها و سنت‌های مادی در زمان هخامنشیان دنبال شد و اکباتان (همدان) پایتخت تابستانی باقی ماند.

*****بیگانیان و غیر ایرانیان تفاوتی میان مادها و پارس‌ها نمی‌گذاشتند چون این دو قوم از هر نظر همانند بودند گاه گاه نام پارس را به جای ماد و نام ماد را به جای پارس به کار می‌بردند.

******جایگاه مادها در زمان هخامنشیان بی‌گمان برابر با پارسیان بوده. این از سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید آشکار است.
مادها در تصمیم‌گیری‌های کلی ایران شرکت داشتند. راهنمایان در تخت جمشید هم پارسی هستند و هم مادی. باید افزود که سکاها (اشکانیان و خراسانیان) دیگر قوم آریایی تنها قومی بودند که در پارسه اجازه‌ی به‌همراه داشتن جنگ‌افزار را داشتند.

*******ارتش و سپاه ایران در زمان هخامنشیان سه عنصر اصلی داشت، از اقوام آریایی ماد + پارس + سکا. این سه در لشکرکشی‌های سپاه ایران نقش اصلی را داشتند

********گارد جاویدان و 10 هزار تَنی هخامنشیان از مادها و پارسیان تشکیل شده بود و این جایگاه مادها را نشان می‌دهد.

منبع: کتاب "پان‌ترکسیم، ایران و آذربایجان" چاپ دوم 1392، نشر سمرقند، ص 204-207

/ 1 نظر / 42 بازدید
شهر فرنگ

______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& &&&a