معادل کلمات مالک، صاحب، مخفی، تکامل

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز

به جای واژه‌ی «مخفی»، واژه‌ی پارسی «پنهان» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «مالک ، صاحب»، واژه‌های پارسی «دارنده» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «تکامُل»، واژه‌ی پارسی «فَرگَشت» را به‌کار ببریم


/ 1 نظر / 86 بازدید
ایمانی

معادل تکامل، فرگشت نیست. فرگشت معادل تحوّل و تبدّل است. فرضیّه تبدّل انواع داروین را می گویند فرگشت داروینی. معادل صاحب، همراه است. صحابه هم از همین واژه است. صحبت در عربی به معنی همراهی است. معادل مالک هم دارنده نیست. مملوک و مملکت و ملکوت و ملائکه و املاک و ... همخانواده ی مالک هستند؛ و هیچکدام اینها با دارندگی ربطی ندارند. با سادگی خود پارسی را به گند نکشیم.