برابر فارسی پوهنتون، علم، مسئله، علوم

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز

به جای واژه‌ی «پوهنتون، کالج»، واژه‌ی پارسی «دانش‌گاه» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «علم»، واژه‌های پارسی «دانش» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «علوم»، واژه‌ی پارسی «دانش‌ها» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «مسئله»، واژه‌ی پارسی «پُرسمان» را به‌کار ببریم

/ 0 نظر / 29 بازدید